inlʔew

Posted: April 25, 2012 in Dreams

łuʔ tam q’sip u q’eysmn łuʔ inlʔew.

l’ isq’eys, čn xʷuy č’ sčec’uweʔ n sʔanłq, u hecya łuʔ sqelixʷ u hec yapqiʔni. wičn xʷeʔit łkʷkʷimełxʷ, ec’x̣ił łuʔ lukʷ łkʷkʷimełxʷ še k’ʷul’ntm t q’sip łuʔ puti čn ttwit. nexʷ xʷeʔit ep smʔot tl’ suršicts.

kʷent qʷu cuntm tʔe swet, “xʷełe cxʷuyš! heł xʷlil łuʔ anlʔew! huy acx̣nt!”

hoy ewtepn łiʔe sqltmixʷ, kʷen’t qe kʷłčicš n plasi łkʷkʷimełxʷs. łuʔ plasi citxʷs epł xʷeʔit nk’ʷimełc’e. čn nʔułxʷ. lše u tp’yew’t čkʷinkʷnš sqlqltmixʷ.

še…..y’, č’ nk’ʷełc’e wičn łuʔ inlʔew. nexʷ wičn łuʔ plasi. łuʔ čselm hec šiʔšey’ u hec q’mq’miʔlši. čn nte qs čxʷuymn, p’n qʷu ƛ̓lpstes tʔe swet. qʷu cuys, “tam qs čxʷuymntxʷ łuʔ anlʔew. čmiš nem sewneʔmntxʷ łuʔ qʷlqʷelc.”

plasi sewis łuʔ inlʔew, “sewneʔmn še x̣est nsuxʷneʔntxʷ łuʔ č’łnčmep. ha unexʷ.”

cuti łuʔ inlʔew, “uneʔ. x̣ʷl ƛ̓e čn nʔułxʷ łuʔ č’łnčmep t uł tmtmney, x̣est yoʔsten hecya uł č’łnčmep.”

plasi cuys, “ʔa. šey’ m x̣est. qeqs yaʕpcinm tʔe swet u qs nsuxʷneʔm łuʔ qe č’łnčmep ye n stulixʷ. humi, swet łuʔ anp’ip’x̣ʷut.”

cuntm t inlʔew, “minnie moses łuʔ isk’ʷuy u gibson eli łuʔ inlʔew.”

plasi cuti, “ʔa, nexʷ m x̣est łiʔe. qeqs yaʕpcinm tʔe swet u qs wičms łuʔ qe x̣lelp ne sʔistč.”

hoy čn ocqeʔ.

kʷen’t čn xʷist č’ sntmtmneytn č’ čsax̣m łuʔ catholic snčawmn n sčecuweʔ. i….. wičn xʷeʔit tmtmney sqlqelixʷ u hec xʷstlwiʔsi ec’x̣ił t skʷssčeʔi. hoy čn npupusenč.

łuʔ t istm’elis dena u qʷu wičis u qʷu sewis, “x̣ʷl stem’ u kʷec npupsenči. kʷ še kʷ npiyels x̣ʷl heł wičntxʷ łuʔ anlʔew.”

cun, “x̣emt łuʔ ispuʔus x̣ʷl ne išše nem heł qʷu x̣ʷelis.”

hoy čn c’qʷaqʷ u čn qiłt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s