“A Long Ago Legend”

Told by Sadie Boyd and retold by Pauline Flett.
Transcribed by Barry Moses.
For a .pdf version of this story, click: ALongAgoLegend

łuʔ tn q’sipiʔ łuʔ qe cułlt: hi kʷen’t u xʷrip łuʔ stulixʷ, pspast.
   From long ago, we were told: Suddenly the earth shook; it was amazing.

hi mtmutlš, mtmutlš, mtmutlš, tl’ šʔit u č’ ec’ew’t.
   It bubbled, and bubbled, and bubbled, from the first to the last.

šetmiʔst łiʔe sqelixʷ he caʔcaʔcaʔi, coʔcʔoti.
   The people ran in all directions. They all screamed loudly and wailed.

kʷen’t łx̣ʷłx̣ʷpuleʔxʷ łiʔe stulixʷ ye hec mq’ʷmoq’ʷ…
   Then the earth opened up, and the mountains…

kʷen’t še u hec nt’it’ipmi nexʷ xʷixʷey’uł u hes c’lc’il… hecya stem’.
   And there they all fell in, also the animals and the trees…  Everythying.

kʷen’t łiʔe hec st’rt’reʔi, hec uw’ečnti, hes t’ipeysi, hoy per’t łuʔ stulixʷ.
   Then it thundered, lightning flashed and it rained, and the land flooded.

ye č’ ec’ew’t, mis ttwit u mis šešutm čcnweʔxʷ u čnšic n čq’ʷulsmn.
   At the end, a young boy and girl met and helped one another to Mt. Spokane.

tl’ še u hec aʔacx̣. hoy we t’ʔul’
   From there they watched. Though things improved.

hec nsoʕ’ʷ łuʔ sewłkʷ. u wiʔičis  č’ išut u hec mʕʷop.
   The water drained away. And they looked below and saw a flowing river.

xʷuy u wiʔičis ye qʷamqʷmt st’ipmetkʷ. u łuʔ sƛ’x̣etkʷ.
   They went and saw a beautiful waterfall, and the rapids.

heh, eni! stem’ łišeʔ nt’yšetkʷ. smłič. snxʷmeneʔ.
   Oh! What is that crawling in the water? It was a salmon. It was a steelhead.

šey’ uł smłič u xʷliʔl. u kʷen’t tl’ še čsel uł sic…
   They lived from all those salmon. And from those two people there arose…

…łuʔ snxʷmeneʔi, łuʔ sntuʔtʔulixʷi, u łuʔ scqesciłni.
   …the Middle Spokane, the Upper Spokane, and the Lower Spokane.

Advertisements

sloʕ’ʷq’ʔič q’iʔmin

Posted: June 6, 2013 in History
Slough-Keetcha Letter

This is a scanned copy of a letter written by Spokane Garry from the Red River school in Winnipeg, Manitoba. This document confirms that Garry’s tribal name was Slough-Keetcha.

You can download the GarryLetter.

Three Salish words appear in Garry’s letter: Illemechum, Chungulloosun, u Slough-Keetcha. It seems clear that Illemechum refers to the Salish word for chief, ilmixʷm. Chungulloosun and Slough-Keetcha are personal names, but their meaning is unclear. One possible transcription of Garry’s Salish name is sloʕ’ʷq’ʔič.

inlʔew

Posted: April 25, 2012 in Dreams

łuʔ tam q’sip u q’eysmn łuʔ inlʔew.

l’ isq’eys, čn xʷuy č’ sčec’uweʔ n sʔanłq, u hecya łuʔ sqelixʷ u hec yapqiʔni. wičn xʷeʔit łkʷkʷimełxʷ, ec’x̣ił łuʔ lukʷ łkʷkʷimełxʷ še k’ʷul’ntm t q’sip łuʔ puti čn ttwit. nexʷ xʷeʔit ep smʔot tl’ suršicts.

kʷent qʷu cuntm tʔe swet, “xʷełe cxʷuyš! heł xʷlil łuʔ anlʔew! huy acx̣nt!”

hoy ewtepn łiʔe sqltmixʷ, kʷen’t qe kʷłčicš n plasi łkʷkʷimełxʷs. łuʔ plasi citxʷs epł xʷeʔit nk’ʷimełc’e. čn nʔułxʷ. lše u tp’yew’t čkʷinkʷnš sqlqltmixʷ.

še…..y’, č’ nk’ʷełc’e wičn łuʔ inlʔew. nexʷ wičn łuʔ plasi. łuʔ čselm hec šiʔšey’ u hec q’mq’miʔlši. čn nte qs čxʷuymn, p’n qʷu ƛ̓lpstes tʔe swet. qʷu cuys, “tam qs čxʷuymntxʷ łuʔ anlʔew. čmiš nem sewneʔmntxʷ łuʔ qʷlqʷelc.”

plasi sewis łuʔ inlʔew, “sewneʔmn še x̣est nsuxʷneʔntxʷ łuʔ č’łnčmep. ha unexʷ.”

cuti łuʔ inlʔew, “uneʔ. x̣ʷl ƛ̓e čn nʔułxʷ łuʔ č’łnčmep t uł tmtmney, x̣est yoʔsten hecya uł č’łnčmep.”

plasi cuys, “ʔa. šey’ m x̣est. qeqs yaʕpcinm tʔe swet u qs nsuxʷneʔm łuʔ qe č’łnčmep ye n stulixʷ. humi, swet łuʔ anp’ip’x̣ʷut.”

cuntm t inlʔew, “minnie moses łuʔ isk’ʷuy u gibson eli łuʔ inlʔew.”

plasi cuti, “ʔa, nexʷ m x̣est łiʔe. qeqs yaʕpcinm tʔe swet u qs wičms łuʔ qe x̣lelp ne sʔistč.”

hoy čn ocqeʔ.

kʷen’t čn xʷist č’ sntmtmneytn č’ čsax̣m łuʔ catholic snčawmn n sčecuweʔ. i….. wičn xʷeʔit tmtmney sqlqelixʷ u hec xʷstlwiʔsi ec’x̣ił t skʷssčeʔi. hoy čn npupusenč.

łuʔ t istm’elis dena u qʷu wičis u qʷu sewis, “x̣ʷl stem’ u kʷec npupsenči. kʷ še kʷ npiyels x̣ʷl heł wičntxʷ łuʔ anlʔew.”

cun, “x̣emt łuʔ ispuʔus x̣ʷl ne išše nem heł qʷu x̣ʷelis.”

hoy čn c’qʷaqʷ u čn qiłt.

isq’eys

Posted: April 19, 2012 in Dreams

łuʔ spisc̓eʔ skʷkʷec, q̓eysmn u wičn łuʔ isl̓ax̣t s.b. kʷen̓t łuʔ t isl̓ax̣t u ečsuwiš u npupusenč. nexʷ t̓p̓yew̓t łuʔ p̓ełpłkʷi łuʔ tl̓ s.b. stm̓elisc. hecya u q̓mq̓miʔlš u c̓qʷaʔqʷ x̣ʷl xʷeʔit qʷmqʷmip łuʔ stm̓elisc.

cun, “s.b., taqstam nłkʷkʷmintxʷ u kʷ x̣menčłtm. tam kʷ čanaqes. pentč ep sqelixʷ u nem čnšitnc.”

kʷen̓t xʷicłtn t kʷkʷr̓iy̓t ʔutčel̓čstn u cun, “sewneš… ti epł qʷelm.”

kʷen̓t łuʔ t ʔutčel̓čstn nkʷeys ec̓x̣ił t sqelixʷ u yoyot c̓qʷaqʷ łuʔ s.b. x̣ʷl sixʷ łuʔ spupusenč łuʔ tl̓ spuʔusc. kʷen̓t x̣stwilš u qmqemt.

nk’ʷuʔ

Posted: April 19, 2012 in Random

čyec ntelsi u čiqs q̓ʔimi teʔstem̓ n sqelixʷcn.